O nama

Vizija
Jednakost kroz različitosti (All different – all equal)

Misija
Potpuna integracija studenata s posebnim potrebama u sistem visokog obrazovanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Ciljevi
  • Srateško planiranje, predlaganje smjernica i postupaka razvoja karijere i kompetencija i inkluzija studenata s posebnim potrebama
  • Unapređenje statusa studenata s posebnim potrebama kroz pravni okvir i praksu djelovanja
  • Podizanje nivoa znanja i svijesti o radu Ureda i važnosti inkluzije kroz edukaciju, informisanje i promociju rada Ureda
  • Edukacija nastavnog, nenastavnog osoblja i studenata za pružanje podrške studentima s posebnim potrebama
 
Ured za podršku je koordinacijsko tijelo na Univerzitetu koje njeguje inkluzivnu obrazovnu okolinu, spremnu podržati studente s posebnim potrebama kroz:
  • građenje i održavanje partnerstva s fakultetima i akademskim i neakademskim osobljem
  • promoviranje svjesnosti o invaliditetu među svim članovima univerzitetske zajednice
  • osiguranje smjernica s obzirom na univerzitetske politike i procedure koje osiguravaju potpunu participaciju studenata s invaliditetom u svim aspektima univerzitetskog života.

Koordinator za podršku je ključna osoba na Univerzitetu koja koordinira cijeli proces podrške studentima s posebnim potrebama putem Ureda za podršku.

Adresa Ureda za podršku: 
USCR "Midhat Hujdur – Hujka" bb, 88104 Mostar
 
Studenti sa posebnim potrebama čine heterogenu skupinu koja uključuje studente sa motoričkim poremećajima, sa oštećenjima sluha, oštećenjem vida, specifičnim teškoćama učenja, mentalnim poremećajima, studente sa poremećajima govorno-jezičke komunikacije, hroničnim bolestima, studente sa rizikom kao što su pripadnici etničkih manjina, studente s akademski nepovoljnom položaju i niskim socioekonomskim statusom, studente koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.

Posebne potrebe odnose se kako na privremene, tako i na stalne posebne potrebe u procesu obrazovanja, uključujući posebne potrebe koje su nastale kao rezultat invaliditet ili hronične bolesti.

 

O nama

Vizija
Jednakost kroz različitosti (All different – all equal)

Misija
Potpuna integracija studenata s posebnim potrebama u sistem visokog obrazovanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

O projektu

Ured za podršku studentima s posebnim potrebama nastao je u okviru Tempus projekta "Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (EQOPP) (2011-2014).

 Facebook